Közérdekű adatok

Ezen az oldalon a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda működésére vonatkozó közérdekű adatokat találja. Közzétételekor a tartalom és a forma tekintetében az elektronikus információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,valamint a 18/2005.(XII.27.) IHM rendelet előírásait vettük figyelembe.

Egységes Közadatkereső Rendszer

Közadattár

A közérdekű adatok közzétételének jogszabályi alapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) IV. fejezetében foglaltak. A közzététel tartalmának és formájának kialakítása során az Adatközlő az Infotv. 1. mellékletét, továbbá a még hatályban lévő (közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló) 305/2005. (XII.25.) Kormányrendelet, valamint (a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló) 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet vonatkozó előírásait is figyelembe vette.

 1. 1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

                    1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Elérhetőségi adatok

1.Hivatalos név (teljes név):                 Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda

Oktatási azonosító száma:                   200911

2. Székhely:                                         1134 Budapest, Angyalföldi út 1.

3. Postacím:                                         1134 Budapest, Angyalföldi út 1.

4. Telefonszám:                                   +36 1 340-2988

5. Faxszám:                                         +36 1 340-2988

6. Központi elektronikus levélcím:        egyesítettovoda@ovoda.bp13.hu 

7. Központi honlap címe:                       https://ovoda.bp13.hu/

8. Ügyfélszolgálat helye:                       1134 Budapest, Angyalföldi út 1.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:              +36 1 340-2988

9. Központi ügyfélszolgálati vezető:     Erdélyi Nóra
Tel.:+36 1 340-2988
Email: erdelyinora@ovoda.bp13.hu

10. Az ügyfélfogadás rendje:               Szerda 8.00 – 18.00
Az ettől eltérő időpont, telefonon történő egyeztetés alapján.

II. Szervezeti struktúra 

 1. II.1. A szervezeti struktúra ábrája 

A szervezeti struktúra ábrája

III. A szerv vezetői

 1. III.1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint a testületi szer esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

A szerv vezetőjének, vezetőinek neve beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

III.2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)  

A szerv vezetőjének, vezetőinek neve beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

                    1.2. A felügyelet költségvetési szervek

 1. I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzés alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szerv 

I.1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

I.2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

I.3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közösségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme, ügyfélfogadás rendje)

A szerv irányítása, felügyelte vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának elérhetősége

Módosítva: 2021. szeptember 01 • Előzmények
 1.                     1.3. Gazdálkodó szervezetek

 2. I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

I.1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelynek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

Az adott közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

I.2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

Az adott közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

I.3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

Az adott közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

I.4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Az adott közérdekű adat nem áll rendelkezésre.   

                   1.4. Közalapítványok

 1. I. A szerv által alapított közalapítványok

I.1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

 1. Az adott közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

I.2. A fentiek szerinti közalapítványok székelye

 1. Az adott közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
 2. I.3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerv tagjainak felsorolása
 3. Az adott közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
 4.                  
 5.                     1.5. Lapok
 1. I. Lapok

I.1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

 1. Az adott közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

I.2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkeszthetőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

 1. Az adott közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
 2. I. 3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve
 1. Az adott közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
 1.  
 2.                     1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Tulajdonos:
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Elérhetőségek:
1139 Budapest, Béke tér 1.
Postacím: 1555 Budapest Pf.10.
Telefonszám: +36 1 452-4100
Email: onkorm13@bp13.hu vagy ugyfelszolgalat@bp13.hu
Központi honlapcím: https://www.budapest13.hu/

Ügyfélfogadás:
Hétfő:13:30-18:00
Szerda:8:00-16:30
Péntek: 8:00-11:30

I.2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Törvényességi felügyeletet ellátó szervezet:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Cím: 1056 Budapest, Váci utca 62-64.
Postacím:1364 Bp., Pf.: 234
Ügyfélszolgálat telefon: 06-1-328-5862
E-mail: budapest@bfkh.gov.hu
Központi honlapcím: https://www.kormanyhivatal.hu

A kezelőirodák ügyfélfogadás rendje:
Hétfő – csütörtök 8:00 – 16:00
Péntek: 8:00 – 14:00

                    1.7. Költségvetési szervek

 1. 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve:
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda

Székhelye:
1134 Budapest, Angyalföldi út 1.

Központi honlap címe:
https://ovoda.bp13.hu/

Intézményvezető:
Erdélyi Nóra
Tel.:+36 1 340-2988
Email: erdelyinora@ovoda.bp13.hu

Intézményvezető helyettes:
Hoffer Ivett
Tel.:+36 1 340-2988
Email: hofferivett@ovoda.bp13.hu

 

Alapító okirat

Módosítva: 2019. január 1. • Előzmények

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

I. A szerv alaptevékenysége, feladatai- és hatásköre

I. 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Az Egyesített Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

SZMSZ

Adatvédelmi szabályzat

Belső adatvédelmi szabályzat

Az Egyesített Óvoda Pedagógiai programja

Pedagógiai Program 2021.

Az Egyesített Óvoda Házirendje

Házirend_2021

Az Egyesített Óvoda éves munkaterve

MUNKATERV _19_20

Alapító okirat

Alapító okirat

Módosítva: 2021. augusztus 09 • Előzmények

I. 2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Az adott közérdekű adat a szervnél nem releváns.

I. 3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Szociálisan rászorult gyermekek óvodai étkeztetési költségének átvállalása.
Gyermekek egészséges táplálkozásának elősegítése érdekében napi gyümölcs és zöldség fogyasztásának biztosítása.
Ingyenes sportfoglalkozások szervezése az 5-6 éves korosztálynak: vízhez szoktatás, tartásjavító- és labdás torna, birkózás.
Térítésmentes szabadtéri és beltéri programok szervezése.
Óvodai telephelyeken hang- és fényterápia, sószoba –himalája sótéglafal, somokozó kiépítése, udvari homokozók árnyékolásvédelemmel való ellátása.

Módosítva: változatlan • Előzmények

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok 

II.1. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

Az adott közérdekű adat a szervnél nem releváns.

II. 2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

Az adott közérdekű adat a szervnél nem releváns.

II. 3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

Az adott közérdekű adat a szervnél nem releváns.

II. 4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem releváns.

II. 5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Az adott közérdekű adat a szervnél nem releváns.

II. 6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

Az adott közérdekű adat a szervnél nem releváns.

II.7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

Az adott közérdekű adat a szervnél nem releváns.

II.8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

Az adott közérdekű adat a szervnél nem releváns.

II.9. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

Az adott közérdekű adat a szervnél nem releváns.

II. 10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke , tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem releváns.

III. Közszolgáltatások

III. 1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Jogszabályban meghatározott közfeladat: Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó nevelő intézmény. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (6) bek. Szerinti óvodai ellátás, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 74. § (1) bekezdésében meghatározott óvodai feladatok.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

III.2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

III. 3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy a költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

III. 4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Módosítva: változatlan • Előzmények

IV. A szerv nyilvántartásai

IV. 1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

Az óvodai adatbázis, nyilvántartás fajtái: Az óvodás gyermekek személyes adatai, Közalkalmazotti nyilvántartás, Törzskönyv.

A gyermekek és az alkalmazottak adatbázisa a KIR – ben található meg, a 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján. Adattartalma: név; születéskori név; anyja neve; születési helye, ideje; tartózkodási hely – állandó és ideiglenes -; állampolgárság; jogviszony kezdete, vége; TAJ szám.

IV. 2. A közfeladatot ellátó szerv által -alaptevékenysége keretében- gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

Az óvodai adatbázis, nyilvántartás fajtái: Az óvodás gyermekek személyes adatai, Közalkalmazotti nyilvántartás, Törzskönyv.

A gyermekek és az alkalmazottak adatbázisa a KIR – ben található meg, a 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján. Adattartalma: név; születéskori név; anyja neve; születési helye, ideje; tartózkodási hely – állandó és ideiglenes -; állampolgárság; jogviszony kezdete, vége; TAJ szám.

IV. 3. A közfeladatot ellátó szerv által -alaptevékenysége keretében- gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

IV. 4. A közfeladatot ellátó szerv által-alaptevékenysége keretében- gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

Módosítva: változatlan • Előzmények

V. Nyilvános kiadványok

V.1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

V.2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

V.3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

V.4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

VI. Döntéshozatal, ülések

VI. 1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

VI. 2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

VI. 3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

VI.4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

VI. 5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

VI. 6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

VI. 7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

VI. 8. A testületi szerv üléseinek napirendje

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

VI. 8. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

VII. 1 . A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

VII.2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

VII. 3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt a jogszabály nem korlátozza

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

VII.4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

VII.5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

VII.6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjáról

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

VII.7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről és az észrevételek elutasításának indokairól

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

VIII. Pályázatok

VIII. 1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

IX. Hirdetmények

IX. 1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

X. Közérdekű adatok igénylése

X.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A közérdekű adatok megismerésére irányuló szabályzat

Közérdekű adatok megismerésére irányuló szabályzat

Kérelem közérdekű adat megismerésére – nyomtatvány

Közérdekű adat iránti kérelem

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Az Adatközlő közérdekű adatairól írásbeli tájékoztatást ad az Adatközlő ügyfélszolgálatán félfogadási időben benyújtott vagy az Adatközlő fentiekben megjelölt elérhetőségein, postai vagy elektronikus úton megküldött kérelemre, az Info tv. 28 § – 31.§ rendelkezéseinek megfelelően.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes (szervezeti egység) neve
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésében az Egyesített Óvoda intézményvezetője az illetékes: Erdélyi Nóra.

X.2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda

Postacíme:1134 Budapest, Angyalföldi út 1.
Telefon: +36 1 340-2988
Fax: +36 1 340-2988
egyesitettovoda@ovoda.bp13.hu

X.3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Postacíme:1134 Budapest, Angyalföldi út 1.
Telefon: +36 1 340-2988
Fax: +36 1 340-2988
egyesitettovoda@ovoda.bp13.hu

X. 4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve 

Hoffer Ivett
Telefon: +36 1 340-2988
Email: hofferivett@ovoda.bp13.hu

X.5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozóan

A kért adat megtalálható a Közoktatási Információs Iroda adatbázisában.

Beruházásstatisztika 2021. III. n.év

Beruházásstatisztika 2021. II. negyedév

Beruházásstatisztika 2021. I. negyedév

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda statisztikai azonosító száma: 16928046-8510-322-01

X. 6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

X.7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

Módosítva: 2021. október 20. Előzmények

XI. Közzétételi listák

XI. 1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda által kötött az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, továbbá vagyonértékesítéssel, vagyonhasznosítással, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásával, valamint koncesszióba adással összefüggő, ötmillió forint értéket meg nem haladó kötelezettségvállalást tartalmazó szerződések megnevezése (típusa), tárgy, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai.

5 millió Ft alatti szerződések

X.2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

                    3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

I.1.  A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó- vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Szakhatósági ellenőrzések 2021. III. negyedév

Szakhatósági ellenőrzések 2021. I.-II. negyedév

Módosítva: 2021. szeptember 14. • Előzmények

II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

II.1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzésének nyilvános megállapításai

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

III.1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

IV. A működés eredményessége, teljesítmény 

IV.1. A közfeladatot ellátó szer feladatellátásnak teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

V. Működési statisztika

V.1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

    3.2. Költségvetések, beszámolók 

I. Éves költségvetések

I. 1. A közfeladatot ellátó szerv éves  (elemi) költségvetése

Költségvetés

II. Számviteli beszámolók

II.1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

Számviteli beszámolók

Módosítva: 2021. október 20. • Előzmények

III.  Költségvetés végrehajtása

III.1.  A közfeladatot ellátó szerveknek a költségvetés végrehajtásáról -a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal- készített beszámolói 

Számviteli beszámolók

Módosítva: 2021. október  20. • Előzmények

            3.3. Költségvetések, beszámolók 

I. A foglalkoztatottak

I. 1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

A foglalkoztatottak
567 fő közalkalmazott
Bruttó 2 468 001 876.-Ft/év

I. 2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

Munkabér: bruttó 152 090 928.-Ft/év
Vezetői pótlék: bruttó 18 131 000.-Ft/év

I. 3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
Pótlékok a 2011. évi CXC. törvény A köznevelési intézményekben alkalmazottak számára járó pótlékok és azok mértéke az illetményalap százalékában 8. melléklet alapján.
Cafeteria Bruttó 400.000.- Ft/fő/év

Módosítva: 2020. február 05. • Előzmények

II. Támogatások

II.1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

II. 2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

II.3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési támogatások összege

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

II.4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

III. Szerződések

III.1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai , és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

IV. Koncessziók 

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

V. Egyéb kifizetések

V. 1.  A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

5 millió Ft vagy azt meghaladó szerződések

Budapest Főváros XIII. Kerületi Egyesített Óvoda által kötött, értékhatárra tekintet nélkül közzétett szerződések

5 millió Ft alatti szerződések

Budapest Főváros XIII. Kerületi Egyesített Óvoda által kötött, határozott idejű bérleti szerződések

Bérleti szerződések 2021.01.01-2021.05.31

VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések

VI.1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

VII. Közbeszerzés

VII.1. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

A 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) a közbeszerzésről 43. § (2) bekezdés a) pontja alapján az éves közbeszerzési tervet az Egyesített Óvoda a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) köteles közzétenni a külön jogszabályban (Kbt. 42. § (1) bekezdésben előírt határidőig.

Közbeszerzési terv 2021

Módosítva: 2021. szeptember 14. • Előzmények