Cím kép

Közérdekű adatok

Ezen az oldalon a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda működésére vonatkozó közérdekű adatokat találja. Közzétételekor a tartalom és a forma tekintetében az elektronikus információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,valamint a 18/2005.(XII.27.) IHM rendelet előírásait vettük figyelembe.

Egységes Közadatkereső Rendszer

Közadattár

A közérdekű adatok közzétételének jogszabályi alapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) IV. fejezetében foglaltak. A közzététel tartalmának és formájának kialakítása során az Adatközlő az Infotv. 1. mellékletét, továbbá a még hatályban lévő (közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló) 305/2005. (XII.25.) Kormányrendelet, valamint (a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló) 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet vonatkozó előírásait is figyelembe vette.

Az Egyesített Óvoda az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37/C § (2) bekezdése, valamint a Központi Információs Közadat-nyilvántartás részletszabályairól szóló 44/2022. (XII.8.) Korm. rendelet szerinti adatközlési kötelezettségét 2023. február 28-tól, kéthavi rendszerességgel teljesíti.

Központi Információs Közadat-nyilvántartás

1.. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I.. Elérhetőségi adatok

1.. Hivatalos név (teljes név):                 Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda

Oktatási azonosító száma:                   200911

2.. Székhely:                                         1134 Budapest, Angyalföldi út 1.

3.. Postacím:                                         1134 Budapest, Angyalföldi út 1.

4.. Telefonszám:                                   +36 1 340-2988

5.. Faxszám:                                         +36 1 340-2988

6.. Központi elektronikus levélcím:        egyesítettovoda@ovoda.bp13.hu 

7.. Központi honlap címe:                       https://ovoda.bp13.hu/

8.. Ügyfélszolgálat helye:                       1134 Budapest, Angyalföldi út 1.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:              +36 1 340-2988

9.. Központi ügyfélszolgálati vezető:     Erdélyi Nóra
Tel.:+36 1 340-2988
Email: erdelyinora@ovoda.bp13.hu

10.. Az ügyfélfogadás rendje:               Szerda 8.00 – 18.00
Az ettől eltérő időpont, telefonon történő egyeztetés alapján.

II.. Szervezeti struktúra 

II.1. A szervezeti struktúra ábrája 

Szervezeti struktúra ábrája

III. A szerv vezetői

III.1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint a testületi szer esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Igazgató: Erdélyi Nóra    Tel.:+36 1 340-2988    mobil: 0630/602-8307

E-mail: erdelyinora@ovoda.bp13.hu

Igazgató-helyettes: Hoffer Ivett     Tel.: +36 1 340-2988 mobil: 0630/475-3541

E-mail: hofferivett@ovoda.bp13.hu

Postacím: 1134 Budapest, Angyalföldi út 1.

III.2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)  

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége

1.2. A felügyelet költségvetési szervek

I.. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzés alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szerv 

I.1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) 

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

I.2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

I.3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közösségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme, ügyfélfogadás rendje)

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

Módosítva: 2024. január 01. • Előzményeker3ed

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I.. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

I.1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelynek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

I.2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

I.3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

I.4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

1.4. Közalapítványok

I.. A szerv által alapított közalapítványok

I.1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

I.2. A fentiek szerinti közalapítványok székelye

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

I.3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerv tagjainak felsorolása

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

1.5. Lapok

I.. Lapok

I.1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

I.2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkeszthetőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

I.3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I.. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I.1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Tulajdonos:
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Elérhetőségek:
1139 Budapest, Béke tér 1.
Postacím: 1555 Budapest Pf.10.
Telefonszám: +36 1 452-4100
Email: onkorm13@bp13.hu vagy ugyfelszolgalat@bp13.hu
Központi honlapcím: https://www.budapest13.hu/

Ügyfélfogadás:
Hétfő:13:30-18:00
Szerda:8:00-16:30
Péntek: 8:00-11:30

I.2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Törvényességi felügyeletet ellátó szervezet:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Cím: 1056 Budapest, Váci utca 62-64.
Postacím:1364 Bp., Pf.: 234
Ügyfélszolgálat telefon: 06-1-328-5862
E-mail: budapest@bfkh.gov.hu
Központi honlapcím: https://www.kormanyhivatal.hu

A kezelőirodák ügyfélfogadás rendje:
Hétfő – csütörtök 8:00 – 16:00
Péntek: 8:00 – 14:00

1.7. Költségvetési szervek

1.. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

E közzétételi egység az Adatkezelő esetében nem értelmezhető.

Módosítva: 2019. január 1. • Előzmények

2.. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

I.. A szerv alaptevékenysége, feladatai- és hatásköre

I.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Az Egyesített Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezet és Működési Szabályzat 2023

Adatvédelmi szabályzat

Belső adatvédelmi szabályzat

Az Egyesített Óvoda Pedagógiai programja

Pedagógiai Program 2023

Az Egyesített Óvoda Házirendje

EO Házirend 2023-2024.

Az Egyesített Óvoda éves munkaterve

Munkaterv 2023-2024

Alapító okirat

Alapító okirat 2023-2024

Módosítva: 2024. január 01. • Előzmények

I.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

I.3. A helyi önkormányzat kötelezően és önkéntesen vállalt feladatai

Szociálisan rászorult gyermekek óvodai étkeztetési költségének átvállalása.
Gyermekek egészséges táplálkozásának elősegítése érdekében napi gyümölcs és zöldség fogyasztásának biztosítása.
Ingyenes sportfoglalkozások szervezése az 5-6 éves korosztálynak: vízhez szoktatás, tartásjavító- és labdás torna, birkózás.
Térítésmentes szabadtéri és beltéri programok szervezése.
Óvodai telephelyeken hang- és fényterápia, sószoba –himalája sótéglafal, somokozó kiépítése, udvari homokozók árnyékolásvédelemmel való ellátása.

Módosítva: változatlan • Előzmények

II.. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok 

II.1. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege 

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.9. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke , tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről 

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

III. Közszolgáltatások

III.1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Főtevékenység államháztartási szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés.

Jogszabályban meghatározott közfeladat: Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó nevelő intézmény. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (6) bek. Szerinti óvodai ellátás, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 74. § (1) bekezdésében meghatározott óvodai feladatok.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

III.2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

III. 3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy a költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

III. 4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

https://ovoda.bp13.hu/informaciok/etkezes/

Intézményműködtető és Fenntartó Központ

Módosítva: 2024. január 01. • Előzmények

IV.. A szerv nyilvántartásai

IV.1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

Az óvodai adatbázis, nyilvántartás fajtái: Az óvodás gyermekek személyes adatai, Közalkalmazotti nyilvántartás, Törzskönyv.

A gyermekek és az alkalmazottak adatbázisa a KIR – ben található meg, a 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján. Adattartalma: név; születéskori név; anyja neve; születési helye, ideje; tartózkodási hely – állandó és ideiglenes -; állampolgárság; jogviszony kezdete, vége; TAJ szám.

IV.2. A közfeladatot ellátó szerv által -alaptevékenysége keretében- gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

Az óvodai adatbázis, nyilvántartás fajtái: Az óvodás gyermekek személyes adatai, Közalkalmazotti nyilvántartás, Törzskönyv.

A gyermekek és az alkalmazottak adatbázisa a KIR – ben található meg, a 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján. Adattartalma: név; születéskori név; anyja neve; születési helye, ideje; tartózkodási hely – állandó és ideiglenes -; állampolgárság; jogviszony kezdete, vége; TAJ szám.

IV.3. A közfeladatot ellátó szerv által -alaptevékenysége keretében- gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

IV.4. A közfeladatot ellátó szerv által-alaptevékenysége keretében- gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei 

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

Módosítva: változatlan • Előzmények

V.. Nyilvános kiadványok

V.1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

V.2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

V.3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

V.4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VI.. Döntéshozatal, ülések

VI.1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VI.2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VI.3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VI.4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VI.5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VI.6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VI.7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VI.8. A testületi szerv üléseinek napirendje

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VI.8. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VII.1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VII.2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VII.3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt a jogszabály nem korlátozza

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VII.4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VII.5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VII.6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjáról

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VII.7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről és az észrevételek elutasításának indokairól

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VIII. Pályázatok

VIII. 1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk 

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

Hirdetmények

IX.1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

Közérdekű adatok igénylése

X.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A közérdekű adatok megismerésére irányuló szabályzat

A Közérdekű adatok megismerésére irányuló szabályzat 2024.

Kérelem közérdekű adat megismerésére – nyomtatvány

Közérdekű adat iránti kérelem

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Az Adatközlő közérdekű adatairól írásbeli tájékoztatást ad az Adatközlő ügyfélszolgálatán félfogadási időben benyújtott vagy az Adatközlő fentiekben megjelölt elérhetőségein, postai vagy elektronikus úton megküldött kérelemre, az Info tv. 28 § – 31.§ rendelkezéseinek megfelelően.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes (szervezeti egység) neve
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésében az Egyesített Óvoda intézményvezetője az illetékes: Erdélyi Nóra.

X.2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda

Postacíme:1134 Budapest, Angyalföldi út 1.
Telefon: +36 1 340-2988
Fax: +36 1 340-2988
egyesitettovoda@ovoda.bp13.hu

X.3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Postacíme:1134 Budapest, Angyalföldi út 1.
Telefon: +36 1 340-2988
Fax: +36 1 340-2988
egyesitettovoda@ovoda.bp13.hu

X.4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve 

Hoffer Ivett
Telefon: +36 1 340-2988
Email: hofferivett@ovoda.bp13.hu

X.5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozóan

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló Korm. rendelet alapján történik, figyelemmel a 549/2013/EU és a 1893/2006/EK rendeletekre.

A kért adat megtalálható a Közoktatási Információs Iroda adatbázisában.

Beruházási statisztika

Környezetvédelmi statisztika

Informatikai statisztika

Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról

NAIH-nak küldött visszautasított közérdekű adatigénylés

NAIH éves jelentések

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda statisztikai azonosító száma: 16928046-8510-322-01

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37/C. § (2) bekezdése valamint a Központi Információs Közadat-nyilvántartás részletszabályairól szóló 499/2022. (XII.8.) Korm. rendelet szerinti, kéthavi rendszerességű, 2023. február 28-át követő adatközlési kötelezettség teljesítése:

NAVÜ közadatszolgáltatás

Az Egyesített Óvoda az adott évre vonatkozóan benyújtott adatigénylési kérelmekről az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 30 § (3) bekezdése alapján nyilvántartást vezet, az elutasított adatigénylési kérelmekről minden év január 31-ig tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi Hatóságot valamint honlapján is közzéteszi.

Közérdekű adatok nyilvántartása 2023.

X.6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

X.7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

Módosítva: 2024. május 17. Előzmények

Közzétételi listák

XI.1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda által kötött az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, továbbá vagyonértékesítéssel, vagyonhasznosítással, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásával, valamint koncesszióba adással összefüggő, ötmillió forint értéket meg nem haladó kötelezettségvállalást tartalmazó szerződések megnevezése (típusa), tárgy, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai.

5 millió Ft alatti szerződések

XI.2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista 

5 millió Ft feletti szerződések

3.. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I.. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

I.1.  A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó- vizsgálatok, ellenőrzések felsorolás

Szakhatósági ellenőrzések 2024. I. negyedév

Szakhatósági ellenőrzések 2023. IV. negyedév

Szakhatósági ellenőrzések 2023. III. negyedév

Szakhatósági ellenőrzések 2023. II. negyedév

Szakhatósági ellenőrzések 2023. I. negyedév

Módosítva: 2024. április 17. • Előzmények

II.. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

II.1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzésének nyilvános megállapításai

Állami Számvevőszék ellenőrzés 2023. évben nem történt.

III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

III.1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai 

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok 2023. év tekintetében nem történtek.

IV.. A működés eredményessége, teljesítmény 

IV.1. A közfeladatot ellátó szer feladatellátásnak teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

V.. Működési statisztika

V.1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk 

Ezen adatokat a X.5. (A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozóan) pontban szerepeltetjük.

3.2. Költségvetések, beszámolók 

I.. Éves költségvetések

I.1. A közfeladatot ellátó szerv éves  (elemi) költségvetése

Költségvetés

II.. Számviteli beszámolók

II.1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

Számviteli beszámolók

Módosítva: 2024. május 17. • Előzmények

III.  Költségvetés végrehajtása

III.1.  A közfeladatot ellátó szerveknek a költségvetés végrehajtásáról -a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal- készített beszámolói 

Számviteli beszámolók

Módosítva: 2024. május 17. • Előzmények

3.3. Költségvetések, beszámolók 

I.. A foglalkoztatottak

I.1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2024.01.01

I.2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2024.01.01

I.3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
Pótlékok a 2011. évi CXC. törvény A köznevelési intézményekben alkalmazottak számára járó pótlékok és azok mértéke az illetményalap százalékában 8. melléklet alapján.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2024.01.01

 Módosítva: 2024. január 01. • Előzmények

II.. Támogatások

II.1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési támogatások összege

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

III. Szerződések

III.1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai , és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

IV.. Koncessziók 

5.. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

V.. Egyéb kifizetések

V.1.  A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

5 millió Ft vagy azt meghaladó szerződések

Központi Információs Közadat-nyilvántartás

Központi Információ Közadat-nyilvántartás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Egyesített Óvoda által kötött, értékhatárra tekintet nélkül közzétett szerződések

5 millió Ft alatti szerződések

Budapest Főváros XIII. Kerületi Egyesített Óvoda által kötött, határozott idejű bérleti szerződések

BÉRLETI SZERZŐDÉSEK 2024.01.01-2024.05.31.

BÉRLETI SZERZŐDÉSEK 2023.10.01-2023.12.31

VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések

VI.1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VII. Közbeszerzés

VII.1. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

A 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) a közbeszerzésről 43. § (2) bekezdés a) pontja alapján az éves közbeszerzési tervet az Egyesített Óvoda a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) köteles közzétenni a külön jogszabályban (Kbt. 42. § (1) bekezdésben előírt határidőig.

Közbeszerzési terv 2024. év

 

Módosítva: 2024. április 17. • Előzmények