Cím kép

A tanköteles korú gyermek további egy nevelési évig óvodában történő részvételének kérelmezése

Tájékoztató 2024. évre a tankötelezettség megkezdésének halasztásáról

Oktatási Hivatal tájékoztatója: tajekoztatas_szuloknek 

A tanköteles korú gyermek további egy nevelési évig óvodában történő részvétele kérdésében
2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal hoz döntést.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. Indokolt esetben a gyermek a szülő kérelmére és az Oktatási Hivatal ezt támogató döntése alapján további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A tankötelezettség megkezdésének halasztását kizárólag egy alkalommal és egy nevelési évre lehet kérelmezni. Legkésőbb a gyermek 7. életévének augusztus 31. napjáig történő betöltése után kezdődő tanévben a gyermek meg kell kezdje tankötelezettségének teljesítését.

Az eljárás a szülő kérelmére indul, hiszen a szülő az, aki bármilyen indokból úgy véli, hogy
gyermeke számára az iskola megkezdése még nem indokolt, nem célszerű. A kérelemben
bármilyen releváns indok leírható, így a szülő leírhatja, miért, milyen okból kérelmezi a
felmentést, milyen körülmény, állapot, tény teszi azt indokolttá. Az eljárásban ezen
körülmények vizsgálatára kerül sor. A szülő a kérelméhez bármilyen, általa fontosnak tartott
iratot, dokumentumot mellékelhet, kikérheti az óvodától a gyermek fejlődését nyomon követő
nyomtatványt is, és azt is csatolhatja, ilyen módon a kérelemmel foglalkozó szakemberek
közvetve az óvoda véleményét is figyelembe vehetik. A fejlődést nyomon követő nyomtatvány
csatolása ugyanakkor nem kötelező, hiszen nem csak olyan körülmény, állapot, tény merülhet
fel, melyeket ez az óvodai dokumentum tartalmaz.

Az Oktatási Hivatal eljárása közigazgatási hatósági eljárás. Amennyiben az Oktatási Hivatal
hatósági eljárása keretében úgy ítéli meg, hogy különleges szakértelemre van szükség a
megalapozott döntés meghozatalához, szakértőt vesz igénybe. A kirendelt szakértő csak az
eddig is e kérdéssel is foglalkozó szakértői bizottság lehet, ahol hozzáértő szakemberek
foglalnak állást a gyermekkel kapcsolatosan. A szakértői bizottság szakértői véleményét a már
bevett, eddig is alkalmazott komplex pedagógiai-gyógypedagógiai – pszichológiai, szükség
szerint orvosi vizsgálata alapján alakítja ki, az Oktatási Hivatal ez alapján dönt a kérdésben.

A tankötelezettség megkezdésével (a továbbiakban: iskolakezdés) kapcsolatos eljárásra
az alábbi jogszabályok 2020. január 1-jétől kezdődően hatályos rendelkezései irányadók:

I. Iskolakezdés halasztása
Az Nkt. 45. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus
31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A törvényes képviselő, vagyis a
szülő vagy gyám kérelmére az Oktatási Hivatal döntése alapján a gyermek további egy
nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.
Nincs azonban szükség arra, hogy a szülő vagy a gyám kérelmezze ezt az Oktatási
Hivatalnál, ha az illetékes pedagógiai szakszolgálatokon keresztül elérhető szakértői
bizottság 2022. január 18-a előtt kiállított véleménye azt tartalmazza, hogy a gyermek
további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvétele javasolt. Ebben az esetben
a gyermek automatikusan további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. Ebben
az esetben a teendő a következő: a szülőnek a szakértői bizottsági véleményt a gyermek
óvodájában be kell mutatnia, amely alapján az óvoda a köznevelési információs
rendszerben (a továbbiakban: KIR) rögzíti ezt a tényt.
Amennyiben ilyen szakértői bizottsági vélemény nem áll rendelkezésre, akkor a szülőnek
javasolt az Oktatási Hivatalhoz kérelmet benyújtani.
Az Oktatási Hivatal a kérelmeket a 2024/2025. tanév vonatkozásában a kérelem űrlapon való benyújtására, postára adására vagy ügyfélkapus tárhely (ügyfélkapus azonosítást követően kitöltött és beküldött kérelem) szolgáltatás igénybevételével csak 2024. január 18-ig van lehetőség.

 • A kérelem vonatkozásában az alábbi szabályok irányadók:
  – A szülő vagy gyám a kérelmét kizárólag az Oktatási Hivatalhoz nyújthatja be.

  A kéreleműrlap és a kitöltési útmutató elérhető: https://ohtan.oh.gov.hu/

  – A kérelem benyújtására legkésőbb 2024. január 18. napjáig van lehetősége a szülőnek
  vagy a gyámnak. Azt a kérelmet, amelyen a postai bélyegzőn a feladás dátumaként
  2024. január 18. szerepel, az Oktatási Hivatal még elbírálja, ám az azt követően postára
  adott kérelmeket nem fogadja be, az eljárás szerint „visszautasítja”.
  – A szülő vagy gyám a kérelmet az Oktatási Hivatal által a honlapján elérhetővé tett
  informatikai támogató rendszer segítségével kitöltött, majd ezt követően kinyomtatott
  vonalkódos adatlapon, papíralapon nyújthatja be.

 • A kérelmeket postai úton várjuk az alábbi címre:
  Oktatási Hivatal
  Budapest
  1982

A kérelmek pontos kitöltése és a gyors ügyintézés érdekében az Oktatási Hivatal kéri, hogy használja az elektronikus űrlapot abban az esetben is, ha postai úton kívánja eljuttatni kérelmét a Hivatalhoz. Kérjük, hogy lehetőség szerint válassza az ügyfélkapus benyújtást és az elektronikus ügyintézést, így jelentősen lerövidíti az ügyintézéshez szükséges időt. Ilyen módon a Hivatal és az ügyfél között gyors és biztonságos csatornán keresztül történik a kapcsolattartás.

Ki nyújthat be az Oktatási Hivatalhoz kérelmet annak érdekében, hogy a gyermek
tankötelezettségét egy évvel később kezdhesse meg?
A tankötelezettség megkezdésének halasztása (az iskolakezdés elhalasztása, vagyis egy
évvel további óvodában maradás) ügyében kezdeményezett eljárás kérelemre indul. A
kérelmet kizárólag a szülő vagy a gyám nyújthatja be. A beadványnak tartalmaznia kell a
kérelmező nyilatkozatát arra nézve, hogy ő jogosult a kérelem benyújtására, mivel a szülői
felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, vagy – közös szülői felügyelet esetén – a másik szülő
kifejezett hozzájárulásával jár el.

 • A kérelem kötelező tartalmi elemei
  Az eljárás során az Oktatási Hivatal a jogszabályi feltételek teljesülését fogja vizsgálni.
  A kérelemben nevesített gyermek azonosíthatósága a kérelem elbírálásának előfeltétele,
  ezért kérjük, hogy az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) későbbiekben elérhető
  kéreleműrlapot használja.
 • A kéreleműrlap kitöltéséhez az alábbi adatok megadása feltétlenül szükséges:
  – a kérelmező (szülő, gyám) adatai: név, születési adatok, kapcsolattartási adatok (postai
  cím, e-mail cím, telefonszám)
  – a gyermek személyes adatai: név, születési hely és idő, oktatási azonosító száma,
  amelyet az óvódától tud a szülő vagy gyám megkérdezni, a lakcím
  – a gyermek óvodája adatai, mellyel jogviszonyban áll: OM azonosító száma, neve, címe
  – ezeket az adatok szintén az óvodától tudja a szülő vagy gyám megkérdezni
  – a gyermeknek milyen egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja és a fejlődése, iskolai
  életre felkészülése szempontjából miért lenne előnyös további egy évig az óvodában
  maradás
  – a kérelmező szülő nyilatkozatát arra nézve, hogy ő jogosult a kérelem benyújtására,
  mivel a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, vagy – közös szülői felügyelet
  esetén – a másik szülő kifejezett hozzájárulásával jár el.
  Kérjük, hogy a kérelemben foglaltakat alátámasztó dokumentumot (szakorvosi vélemény,
  pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottságának szakvéleménye, fejlődést nyomon követő
  nyomtatvány stb.) csatolja kérelméhez.

II. Korábbi iskolakezdés
Arra is van lehetőség – ahogy az elmúlt években is –, hogy a gyermek a szülő
vagy gyám kérelmére hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését, ha az
iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri. Ebben az esetben is az Oktatási
Hivatalhoz kell benyújtani a kérelmet, melyhez az Oktatási Hivatal honlapján december
végén elérhető formanyomtatvány kitöltésével lehet kezdeményezni. A fenti rendelkezések
erre az esetre is értelemszerűen irányadók.
Mind az I., mind a II. esetben meghatározott kérelmeket az Oktatási Hivatal az Ákr.
vonatkozó szabályai alapján bírálja el.
Amennyiben a kérelemben foglaltak és a csatolt dokumentumok alapján minden szükséges
adat rendelkezésre áll a döntés meghozatalához, az Oktatási Hivatal nyolc napon belül dönt.
Amennyiben nyolc napon belül nem hozható döntés a kérelem tárgyában – vagy azért, mert
hiányos a kérelem, vagy mert további adatok beszerzése szükséges a döntés
megalapozásához, vagy mert szakértői bizottság kirendelése indokolt – az Oktatási Hivatal
teljes eljárásban, hatvan napon belül dönt a kérelemről.
Az Oktatási Hivatal döntése ellen bírósági jogorvoslat vehető igénybe, melynek során az
illetékes bíróság negyvenöt napon belül köteles határozatot kiadni.

További információk elérhetők:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa