Ebédbefizetés

Étkezés megrendelése/befizetése

 

 Minden gyermek részére meg kell rendelni ill. be kell fizetni az étkezést, abban az esetben is, ha nem fizet térítési díjat.

Ezt lehet:

– interneten adott hónap 1-től 20-ig vagy

– az óvodatitkárnál a megadott időpontokban

_______________________________________________

Az ebédbefizetés és lemondás rendje  

 A szülőket terhelő fizetési kötelezettségek

1. Az óvodai nevelés – oktatás és a kiegészítő pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele a gyermekek számára ingyenes.

2. Térítési díjat kell fizetni az étkezésért és a szülők igényei alapján szervezett külön önköltséges szolgáltatásokért.

 

3. Étkezési kedvezmények és az étkezés befizetés rendje:

2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosítása alapján 2015. szeptember 1-jétől 100% étkezési kedvezményben részesül:

– Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek

– Három- vagy többgyermekes családok

– Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek

– Szülői nyilatkozat szerint 1 főre jutó jövedelem alapján

 

Az étkezési kedvezmények igényléséhez kitöltendő 6. sz. melléklet a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelethez c. nyomtatvány, ill. segédlet az 1 főre jutó jövedelem kiszámításához c. nyomtatvány. Az év közbeni változást vagy új igény bejelentését az óvodatitkárnál vagy a tagóvoda vezetőnél kell megtenni. A kérelem a következő hónaptól érvényesíthető.

A Nyilatkozat kitöltésénél fontos, hogy a kötelezett egy nyilatkozatot nyújt be, ha az ugyanazon intézménybe járó gyermekei után azonos jogcímen igényli a normatív kedvezményt. Ha különbözik a jogcím, gyermekenként külön nyilatkozatot kell benyújtani!

A nyilatkozat 1. pontjában a, b, c, d, e, jogcímen igénybe vett kedvezményekhez továbbra is elengedhetetlenül szükséges benyújtani a hatósági igazolásokat:

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetében – a határozat másolatát,

 3 vagy több gyermek esetében a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatát,

 tartós betegség esetén a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatát, ennek hiányában a szakorvosi igazolást,

 fogyatékosság esetén a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatát, ennek hiányában a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét.

 

A kedvezményre való jogosultságot a NYILATKOZAT kitöltése mellett a felsorolt dokumentumok benyújtásával lehet csak érvényesíteni!

Amennyiben kizárólag a család jövedelmi helyzete indokolja az ingyenességet, úgy a NYILATKOZAT f, pontja jelölendő. Ez esetben egyéb dokumentáció csatolására nincs szükség! A jövedelmi helyzet megállapításához a NYILATKOZAT kitöltéséhez mellékelt tájékoztató jövedelemszámítási szabályait kell figyelembe venni!

A kedvezményes-ingyenes étkezés esetében is az étkezést a kijelölt időpontokban szükséges megrendelni, és hiányzás esetén lemondani is szükséges.

A befizetés és a pótbefizetés időpontjáról, módjáról a tagintézmények időben tájékoztatják a szülőket.

§ Teljes körűen kezelheti befizetéseit az ügyintézési felületen a https://etkeztetes.budapest13.hu/belepes oldalon. Az egyes gombokra kattintva láthatja és elindíthatja az esedékes ebédbefizetést (minden hónap 15-ig), nyomon követheti annak státuszát, és innen érheti el az összes korábbi bizonylatát is. Emellett szükség esetén le is mondhatja az aktuális időszakon belüli egyes napok étkezéseit.

§ A belépéshez szükséges azonosítót és jelszót az óvodatitkár adja ki a szülők részére. Amennyiben elfelejtette a jelszót, azt az óvodában, az óvodatitkárnál tudja újra személyesen igényelni.

§ Az étkezés a gyermek hiányzása esetén kötelezően lemondandó. Az ingyenes gyermekeket is le kell mondani, a hiányzás bejelentésével együtt.

§ Kérjük az étkezés megrendelés határidejének pontos betartását.

 

4. Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap telefonon az óvodatitkárnál, vagy személyesen az erre a célra rendszeresített füzetben 8.30–ig. Az online felületet használók az étkezéseket a felületen is le tudják mondani. A következő hétre áthúzódó hiányzást pénteken reggel meg kell erősíteni, mert különben nem kerül lemondásra. A bejelentés a következő nap lép érvénybe és a következő befizetéskor írjuk jóvá a lemondott napok térítési díját.

5. Az étkezés lemondásának kötelezettsége a térítésmentesen étkező gyermekek szüleire is vonatkozik.

6. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj jóváírására nem tarthat igényt.

7. Az óvodából történő végleges távozás esetén a befizetett és lejelentett térítési díj visszafizetése a következő havi befizetés alkalmával történik személyesen.

8. Amennyiben a gyermekeknek a nevelési év során egyéb programokat, kirándulásokat, színházlátogatást, állatkerti sétát stb. szervezünk, ez plusz költséget jelenthet a szülők számára. A szülői közösség az első szülői értekezleten meghatározhatja az ilyen térítéses szolgáltatások maximális összegét.