Integráció

Integráció

Elutasítjuk a hátrányos megkülönböztetést bármilyen okból, így különösen a gyermek vagy hozzátartozói bőrszíne neme, vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, politikai vagy más véleménye, nemzetiségi, etnikai vagy társadalmi származása, vagyoni és jövedelmi helyzete, kora, cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága, születési vagy egyéb helyzete miatt. Társadalmi beilleszkedését segítjük a kiemelkedő tehetségestől a gyenge adottságúig, tekintet nélkül egyesek akadályozottságára, s az esetleg tapasztalható nagyon eltérő képességeire. Természetesnek vesszük, és értékként kezeljük a különböző, sokszínű kulturális hátteret, gondolkodásmódot, másságot.

Célunk

A harmonikus, nyugodt, biztonságot adó óvodai környezetben természetessé váljon a gyerekek között személyiségük különbözősége.

Feladatunk

Inkluzív szemlélettel a különbözőséget elfogadó viselkedés és magatartás alakítása a gyermekközösségekben, ezen belül különösen a tolerancia, türelem, megértés, figyelmesség, segítőkészség, empátiás készségek alakítása.

Az integrált óvodai nevelés előnyei

A sajátos nevelési igényű gyerekek számára

▪ az együtt tevékenykedés, a kölcsönös kommunikáció, a mindennapi együttes szituációkban
természetesen tanulják a társak magatartás mintáit, szokásait
▪ a gyermekközösség erősíti a sajátos nevelési igényű gyerekek önbizalmát, a többi gyereket
követve, jobban fejlődik önállóságuk
▪ fejlődésükre ösztönző a többi gyerek eredményeinek tapasztalása
▪ a közösségben reálisabban tudják bemérni sajátosságaikat, jobban fejlődik önismeretük
▪ megtapasztalják, hogy ők is sok mindenben képesek ugyanarra mint társaik
▪ a többi gyerek megismerésével tapasztalatot szereznek, hogy mindenkinek vannak gyenge
pontjai
▪ a közösségben megtanulják elfogadni és elfogadtatni a másságukat
▪ a másokkal való együttműködésnek többféle technikáját tanulják meg
▪ kedvező a gyerekek számára, hogy a szocializáció abban a természetes közegben zajlik,
amelyben későbbi élete során is élni fog.

Az integrált óvodai nevelés előnyei a többi gyerek számára

▪ a sajátos nevelési igényű gyerekekkel együtt nevelt gyerekek megtanulják elfogadni az
egyéni különbségeket
▪ megismerik a másságot, tapasztalják, hogy mindenkinek vannak erősségei és gyengéi
▪ megtanulnak odafigyelni másokra, megtanulják a másikat tiszteletben tartó segítés formáit,
technikáit
▪ érzékenyebbé, kifinomultabbá válik kommunikációjuk