Iskolába megyek

Törvényileg tankötelezett az a gyermek, aki az adott év augusztus 31-ig betölti hatodik életévét.

 

Mikor érett a gyerek az iskolára?

6-7 (inkább 7) éves kora körül mélyreható változások következnek be a gyermek fejlődésében.

A szándékos, akaratlagos folyamatok fokozottan előtérbe kerülnek.

A gyermek egyre inkább uralkodik nagy mozgásvágyán, érzelmén, ösztönein.

A kisgyermekkor impulzív, izgatott, változékony figyelmű, indulatos időszaka után egy nyugodtabb korszak következik. Képes figyelmét szándékosan és tartósan egy adott jelenségre, feladatra, tárgyra koncentrálni, nem kalandozik el.

Az iskolai tanulás, beilleszkedés alkalmazkodás ezt feltételezi is.

Az iskolaérettség az egész személyiség érettségét jelenti, a személyiség harmonikus fejlettségét.

Egyfelől biológiai (testi) másfelől értelmi – pszichikus érettséget feltételez, valamint szociális fejlettséget, illetve a beszédkészség megfelelő voltát.

 

Biológiai – testi fejlettség

Megfelelő testmagasság, testsúly, állóképesség (hiánya fáradékonyabbá teheti, könnyebben kap el betegségeket).

Kialakul az iskoláskori testforma (zömök, kerekded, kisgyermekes formája eltűnőben.

Végtagok megnyúlnak, testarányok harmonikusabbak, test tagoltabb.

Fogváltás. Ez az 1. alakváltozás kora.

A központi idegrendszer fejlettségét jelzi, hogy a serkentési folyamatok túlsúlya csökken, kezd egyensúlyba kerülni a gátlási folyamatokkal.

(nagyfokú mozgékonyság, idegrendszeri labilitás csökken)

A központi idegrendszer fejlettsége képezi az alapját az iskolai beilleszkedésnek. (jobban uralkodik mozgásvágyán, koordinálja, szabályozza mozgását, finommozgások beidegződése egyre fejlettebb, keze ügyesedik, rajzain az emberek, házak, fák stb. fölismerhetőek, mindinkább képes koncentrálni egy feladatra, tárgyra.

A világban egyre jobban tájékozódik, pontosan tudja, hol lakik, ki kinek a kije, érdeklődését fölkeltik a számok, betűk, kérdezi, rajzolja őket.

El tud bíbelődni a nem azonnal megoldható játékos feladattal.

Pszichés – értelmi fejlettség

  1. Megjelenik a tudás utáni vágy, az érdeklődés megoldandó feladatokra vágyik, tudni akarja, hogy jól oldotta e meg a feladatot.

7 éves kora körül nyugtalanul érzi, hogy olyan mindennapos foglalkoztatásra van szüksége, ahol kielégítik érdeklődését, választ kap kérdéseire. Vágyik az iskolába.

  1. Tudatosság jellemző rá, bizonyos fokig rendelkeznie kell feladattudattal, szabálytudattal, felelősséggel önmaga fékezésére, irányítására képesnek kell lenni.

Önuralomra való képesség, az akarati, érzelmi élet kontrollja, közösséghez, tanítóhoz való alkalmazkodás.

Önállóság, 15 perc aktív figyelem.

  1. Megfelelő értelmi képességek

Gondolkodásbeli fejlettség

Fokozatosan eljut a konkrét szemléletes tapasztalás síkjáról az emlékképekkel, majd az elvont fogalmakkal való műveletek végzésének szintjére.

Analízis szintézis műveletére képes.

Érti, hogy az egész részekből áll, illetve részletekből össze lehet állítani az egészet.

A szavak betűkből állnak, betűk szavakká állnak össze, a mennyiségek bonthatók, összeadhatók.

Beszédkészség fejlettsége

Már a beszéd révén szerzi be ismeretei nagyobb részét, ehhez megfelelő kifejezőkészséggel, szókinccsel bír, hangképzése helyes.

A feladatot megérti, beszámol az olvasott vagy látott dolgokról.

 

Ismeretek

Saját magáról, tárgyi természeti környezetéből ismeretekkel bír. Pl.: lakcím, kapcsolódási viszonylatok a családban, napszakok, évszakok, hónapok, hetek, napok, testrészek, érzékszervek, alapvető közlekedési szabályok, irányok (bal-jobb), relációk (alatt, mellett, fölött stb.). Gyűjtőfogalmak közül pl: bútorok, zöldségek, gyümölcsök, érzések, az öltözködés és az időjárás összefüggései, mennyiségfogalom megléte kisebb-nagyobb stb. fogalompárok, síkmértani alapformák, egyszerű sorozatok