Óvodánkról

Az óvoda múltja és jelene

Kétszintes óvodánk 1958-ban nyitotta kapuit négy csoporttal, 1977-ben két csoporttal bővítették. Zöldövezetben található, a Rákos patak közelében, csendes udvarunkat forgalmas útvonalak elkerülik.

Intézményünk 2002. január 1-től Madarász Viktor festőművész nevét vette fel.

Jelenleg nyolc csoporttal működünk, amely 202 gyermek befogadását teszi lehetővé. A Bíbor,  Mályva, Zöld, Mogyoró, Sárga, Gyöngyfehér, Korall és Barack csoportokba homogén, vagy vegyes életkorú gyermekek járnak. A csoportszobák tágasak, világosak, valamennyi teremben elkülönített művészeti terek (mese-, alkotó-, zene-, környezet megszerettetése) teszik lehetővé az elmélyült játékot, a játékba integrált tanulást.

Madarász Viktor Tagóvoda 

Óvodai nevelésünkben a fő hangsúlyt – a művészeti nevelés változatos eszközeinek alkalmazásával az erkölcsi – esztétikai – intellektuális érzelmek fejlesztésére fordítjuk.

Alapelvünk:

  • v szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemgazdag óvoda megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy
  • v gyermeki tartást, önállóságot, s ebből az önállóságból fakadó
  • v egészséges öntudatot, kibontakozási és önmegvalósítási lehetőséget ad a gyermeknek.

Kiindulási pontjaink:

  • v Minden gyermek a saját képességrendszerének figyelembevételével nevelhető,fejleszthető. .
  • v Nevelik, fejlesztik a társkapcsolatok, az óvoda összes dolgozója, ezért a felnőttek tetteikkel sugározzák a feltétel nélküli szeretetet, s azt, hogy:

 „Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre.”

Minden gyermek ismerje és tudja meg testi, lelki, szellemi értékeit, de azt is érzékelje, hogy mik a hiányosságai. Ezt fogja fel természetesen, minden lelki feszültség nélkül.

Gyermekképünk:

Feltételezzük, hogy minden gyermek vonzódik az élményekhez, a meséhez,  a zenéhez és az alkotó tevékenységekhez. Ha mindezt az óvodában megkapja, kialakul az óvodás tartása, önállóvá, nyugodttá és kiegyensúlyozottá válik. Tud nevetni, felfedezni, csodálkozni.

Alapvető célok   

  • Az óvodások nyugodt, élménygazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, a magasabb rendű érzelmek kibontakoztatásával, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
  • Sokoldalú képességfejlesztés segítésével a személyiség fejlődésének biztosítása, elősegítése.
  • A gyermekek és a művészetek közötti erős érzelmi kötődés kialakítása

A nevelés keretei:

  • Egészséges életmód alakítása

Az egészséges életmódra nevelés célja a gyermekek egészséges életvitel-igényének alakítása, testi fejlődésük elősegítése.

  • Érzelmi, szociális nevelés és társas kapcsolatok

Az érzelmi, szociális  és társas nevelés célja a gyermekek egyéni érdekeinek, tulajdonságainak, képességeinek kibontakoztatása a közösségen belül, a csoport normáinak tiszteletben tartásával.

A tevékenység kerete:

Hagyományőrzés, népszokások – beépítése a népművészet formanyelvén fogant verssel mesével, énekes játékkal.

Minden jeles napot egy hosszabb előkészület vezet be, amelyhez a gyerekek kíváncsiságát kielégítve folyamatosan változatos tevékenységet biztosítunk.

A hagyományok ápolása közben történő együttjátszás, tervezgetés, együttmunkálkodás örömtelivé, izgalmassá teszik a várakozás időszakát. Maga az ünnep nem erőltetett, betanított forma, hanem vidám hangulatú, felszabadult együttlét.

Tevékenységformák:

Játék, játékba integrált tanulás

A belülről indított és vezérelt játéktevékenység célja a gyermekek szabad képzettársításának elősegítése.

A játékba integrált tanulás azt jelenti, hogy az óvónő által kezdeményezett tevékenységek a játékidőben zajlanak úgy, hogy azt előtte az óvodapedagógus tudatosan tervezi.

Projektrendszerben működika vers, mese, dramatikus játék és a környezet megszerettetésetevékenységek.

mese megszerettetését, az óvónők gonddal összeállított ceremóniája teszi varázslatossá.

A mese többszöri átéléséhez kéthetes feldolgozási ciklust alkalmazunk. Az első hét a mesélés, a befogadás, a második pedig a mese feldolgozásának a hete – amikor a gyermekek eljátszhatják a mesét a különböző mesealakok megjelenítésével.

versek mondogatása tevékenység közben, egyénileg történik, a szép hangsúlyos versmondás érdekében. Csoportos versmondást ritmusos lüktetésű mondókáknál,  verseknél alkalmazunk.

környezet megszerettetése tevékenység éves projektjeit évszakokra bontjuk és két – három hetet szánunk egy-egy projekt feldolgozására. A jeles napok, ünnepek, évszaki kiállítások és koncertek is helyet kapnak témaköreinkben.

Minden projektünk fő feladta:

A gyermekek erkölcsi, szociális érzelmeinek alakítása

– Az igaz és a jó megmutatása a közösen átélt tapasztalások, élmények öröme.

A gyermekek esztétikai érzelmeinek kibontakoztatása

– A szép és a szépség bemutatása, felfedezése, megtapasztalása.

A gyermekek intellektuális érzelmeinek biztosítása

– A világ  megismerésének, felfedezésének fontossága.

– Kíváncsiságukat felkeltő tevékenységeken keresztül szereznek tapasztalatokat.

Az élményszerző tapasztalatokat kis vagy mikrocsoportosan szervezzük meg.

Az ének, énekes játékok, zenehallgatás tevékenység során, óvodai életünket úgy alakítjuk, hogy a gyermekek minél több zenei élményhez juthassanak. A zenei anyagot, amelyeket ünnepkörökhöz és évszakokhoz  kapcsolva állítunk össze, úgy válogatjuk ki, hogy azok igényesek, művészi értékűek legyenek.

A közös énekes játéktevékenységek hangulatát nem bontjuk meg zenei képességfejlesztő játékokkal – a fejlesztés mikrocsoportokban történik sok-sok egyéni feladatadással.

A zene hallgatásának nagy jelentősége van:

– a nap bármely szakába, spontán, helyzetektől függően különböző tevékenységekhez

kapcsolódva beépülhetnek,

– óvodánkban évszakonként hangversenyeket szervezünk.

rajzolás, mintázás, kézimunka, mint a művészetek egyik eszköze, sokszínű nevelési terület, magába foglalja a képalakítást, a plasztikai munkát, az építést, a környezetalakítást és a műalkotásokkal való találkozást. Ez a tevékenység  is  tudatosan irányított kötetlen  és mikrocsoportos.

Évszakonként megrendezett kiállításon, ovi -galériában gyönyörködhetnek gyermekeink.

A mozgás, mozgásos játékokzenés mozgásos percek tevékenységek és a mindennapi   kocogás, futás megszervezésével, változatos szervezeti kereteket biztosítunk a gyermekek mozgásának gazdagításához, a gyermekek mozgásigényének kielégítéséhez.

„Csak tiszta forrásból” merítünk, ami nem idegen az életkortól, hogy a gyermekek  a művészet sokszínű hatásával éljék vissza nem térő óvodás éveiket.