Közérdekű adatok

Ezen az oldalon a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda működésére vonatkozó közérdekű adatokat találja. Közzétételekor a tartalom és a forma tekintetében az elektronikus információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,valamint a 18/2005.(XII.27.) IHM rendelet előírásait vettük figyelembe.

Egységes Közadatkereső Rendszer

Közadattár

A közérdekű adatok közzétételének jogszabályi alapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) IV. fejezetében foglaltak. A közzététel tartalmának és formájának kialakítása során az Adatközlő az Infotv. 1. mellékletét, továbbá a még hatályban lévő (közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló) 305/2005. (XII.25.) Kormányrendelet, valamint (a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló) 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet vonatkozó előírásait is figyelembe vette.

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve:
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda

Oktatási azonosító száma:200911
Székhelye:
1134 Budapest, Angyalföldi út 1.

Postacíme:
1134 Budapest, Angyalföldi út 1.

Telefonszáma:
+36 1 340-2988

Faxszáma:
+36 1 340-2988

Központi elektronikus levélcíme:
egyesítettovoda@ovoda.bp13.hu 

Központi honlap címe:
http://ovoda.bp13.hu/

Ügyfélszolgálat helye:
1134 Budapest, Angyalföldi út 1.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
+36 1 340-2988

Központi ügyfélszolgálati vezető:
Erdélyi Nóra
Tel.:+36 1 340-2988
Email: erdelyinora@ovoda.bp13.hu

Az ügyfélfogadás rendje:
Szerda 8.00 – 18.00
Az ettől eltérő időpont, telefonon történő egyeztetés alapján.

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Az információk az I./3. pont alatt megismerhetőek.

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve

Módosítva: 2019. január 1. • Előzmények

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, valamint elektronikus levelezési címe) tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
Az adott közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma) alapító okirata, kezelő személyek tagjai
Az adott közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve:
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda

Székhelye:
1134 Budapest, Angyalföldi út 1.

Központi honlap címe:
http://ovoda.bp13.hu/

Intézményvezető helyettes:
Erdélyi Nóra
Tel.:+36 1 340-2988
Email: erdelyinora@ovoda.bp13.hu

Alapító okirat

Alapító okirat

Módosítva: 2019. január 1. • Előzmények

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Az adott közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Tulajdonos:
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Elérhetőségek:
1139 Budapest, Béke tér 1.
Postacím: 1555 Budapest Pf.10.
Telefonszám: +36 1 452-4100
Email: onkorm13@bp13.hu vagy ugyfelszolgalat@bp13.hu
Központi honlapcím: https://www.budapest13.hu/

Ügyfélfogadás:
Hétfő:13:30-18:00
Szerda:8:00-16:30
Péntek: 8:00-11:30

Törvényességi felügyeletet ellátó szervezet:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Cím: 1056 Budapest, Váci utca 62-64.
Postacím:1364 Bp., Pf.: 234
Ügyfélszolgálat telefon: 06-1-328-5862
E-mail: budapest@bfkh.gov.hu
Központi honlapcím: http://www.kormanyhivatal.hu

A kezelőirodák ügyfélfogadás rendje:
Hétfő – csütörtök 8:00 – 16:00
Péntek: 8:00 – 14:00

Módosítva: 2019. január 1. • Előzmények

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Az Egyesített Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

SZMSZ

Adatvédelmi szabályzat

Belső adatvédelmi szabályzat

Az Egyesített Óvoda Pedagógiai programja

Pedagógiai Program

Az Egyesített Óvoda Házirendje

Hazirend_EO_2018_

Az Egyesített Óvoda éves munkaterve

MUNKATERV 2018-19

Alapító okirat

Alapító okirat

Módosítva: változatlan • Előzmények

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Az adott közérdekű adat a szervnél nem releváns.

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Szociálisan rászorult gyermekek óvodai étkeztetési költségének átvállalása.
Gyermekek egészséges táplálkozásának elősegítése érdekében napi gyümölcs és zöldség fogyasztásának biztosítása.
Ingyenes sportfoglalkozások szervezése az 5-6 éves korosztálynak: vízhez szoktatás, tartásjavító- és labdás torna, birkózás.
Térítésmentes szabadtéri és beltéri programok szervezése.
Óvodai telephelyeken hang- és fényterápia, sószoba –himalája sótéglafal, somokozó kiépítése, udvari homokozók árnyékolásvédelemmel való ellátása.

Módosítva: változatlan • Előzmények

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Az adott közérdekű adat a szervnél nem releváns.

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
Jogszabályban meghatározott közfeladat: Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó nevelő intézmény. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (6) bek. Szerinti óvodai ellátás, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 74. § (1) bekezdésében meghatározott óvodai feladatok.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Módosítva: változatlan • Előzmények

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Az óvodai adatbázis, nyilvántartás fajtái: Az óvodás gyermekek személyes adatai, Közalkalmazotti nyilvántartás, Törzskönyv.

A gyermekek és az alkalmazottak adatbázisa a KIR – ben található meg, a 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján. Adattartalma: név; születéskori név; anyja neve; születési helye, ideje; tartózkodási hely – állandó és ideiglenes -; állampolgárság; jogviszony kezdete, vége; TAJ szám.

Módosítva: változatlan • Előzmények

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés módja, eljárási szabályai, a testületi szerv ülésének helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza.

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Szakhatósági ellenőrzések

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló szabályzat

Közérdekű adatok megismerésére irányuló szabályzat

Kérelem közérdekű adat megismerésére – nyomtatvány

Közérdekű adat iránti kérelem

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Az Adatközlő közérdekű adatairól írásbeli tájékoztatást ad az Adatközlő ügyfélszolgálatán félfogadási időben benyújtott vagy az Adatközlő fentiekben megjelölt elérhetőségein, postai vagy elektronikus úton megküldött kérelemre, az Info tv. 28 § – 31.§ rendelkezéseinek megfelelően.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes (szervezeti egység) neve
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésében az Egyesített Óvoda igazgató helyettese az illetékes: Erdélyi Nóra.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes (szervezeti egység) elérhetősége
Postacíme:1134 Budapest, Angyalföldi út 1.
Telefon: +36 1 340-2988
Fax: +36 1 340-2988
egyesitettovoda@ovoda.bp13.hu

Az adatvédelmi tisztviselő vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
Hoffer Ivett
Telefon: +36 1 340-2988
Email: hofferivett@ovoda.bp13.hu

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

A kért adat megtalálható a Közoktatási Információs Iroda adatbázisában.

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Beruházásstatisztikai jelentés 2018 IV. negyedév

Beruházásstatisztikai jelentés 2018 III. negyedév

Beruházásstatisztikai jelentés 2018 II. negyedév

Beruházásstatisztikai jelentés 2018 I. negyedév

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda statisztikai azonosító száma: 16928046-8510-322-01

Módosítva: változatlan • Előzmények

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda által kötött az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, továbbá vagyonértékesítéssel, vagyonhasznosítással, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásával, valamint koncesszióba adással összefüggő, ötmillió forint értéket meg nem haladó kötelezettségvállalást tartalmazó szerződések megnevezése (típusa), tárgy, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai.

5 millió Ft alatti szerződések

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Költségvetés

Számviteli beszámolók

Módosítva: 2019. január 1. • Előzmények

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A foglalkoztatottak
564 fő közalkalmazott
Bruttó 2 044 573 044.-Ft/év

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
Munkabér: bruttó 117 125 580.-Ft/év
Vezetői pótlék: bruttó 13 527 000.-Ft/év

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
Pótlékok a 2011. évi CXC. törvény A köznevelési intézményekben alkalmazottak számára járó pótlékok és azok mértéke az illetményalap százalékában 8. melléklet alapján.
Cafeteria Bruttó 200.000.- Ft/fő/év

Módosítva: 2019. január 1. • Előzmények

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

5 millió Ft vagy azt meghaladó szerződések

Budapest Főváros XIII. Kerületi Egyesített Óvoda által kötött, értékhatárra tekintet nélkül közzétett szerződések

5 millió Ft alatti szerződések

Budapest Főváros XIII. Kerületi Egyesített Óvoda által kötött, határozott idejű bérleti szerződések

Bérleti szerződések

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzés

Módosítva: változatlan. • Előzmények