Magunkról

Üdvözöljük honlapunkon! 

A gyerekeknek két dologra van szükségük: gyökerekre és szárnyakra."

 Az Egyesített Óvoda alapvető célkitűzéseit teljesíti: összehangolt, gazdaságos működéssel biztosítja a 18 tagintézmény jogszerű, költséghatékony és magas színvonalú működését. Intézményünkben a pedagógiai programunkon alapuló, a nevelési alapelvekben, értékrendben megegyező, ugyanakkor sokszínű, színvonalas pedagógiai gyakorlatot valósítunk meg.

Az Egyesített Óvoda 18 tagóvodájában a működési feltételek magas színvonalon biztosítottak. Az épületek felújítása, korszerűsítése, karbantartása, állagmegóvása folyamatos, tervszerű. Az önkormányzati beruházásoknak köszönhetően óvodáink a kötelező eszköz - és felszerelés jegyzékben előírt felszerelések megléte mellett, a mai kor követelményeinek megfelelő, esztétikus környezetben tudják biztosítani a mindenkori igények kielégítését. Intézményünk a XIII. kerületben élő óvodáskorú gyermekek óvodáztatását teljes körűen, évről évre folyamatosan biztosítja a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Pedagógiai hitvallásunk szerint szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelmekben gazdag  környezetben, az egyéni érdeklődésre alapozva támogatjuk a gyermekek fejlődését. Arra törekszünk, hogy a gyermekek egyéni készségei, képességei kibontakozhassanak, érzelmileg, erkölcsileg és értelmileg gazdagodjanak. Az inkluzív nevelést támogató szemléletet képviseljük.

Nevelésünkben alapvető követelmény a gyermeki jogok védelme. Célunk a prevenció, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, a gyerekek hátrányos helyzetének csökkentése, a gyermekek jogainak és érdekeinek minél szélesebb körű érvényesítése.

Az óvodákban minden pedagógus a differenciálpedagógia eszközeivel működik közre a gyermekek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában és megszüntetésében, a gyermek családban történő nevelkedésének segítésében. Személyes kapcsolatot alakítunk ki azokkal a szülőkkel, akik segítséget kérnek, és kellő körültekintéssel, tapintattal, azokkal a családokkal is, akik bár nem kérnek támogatást, mégis rászorulnak.

Az egészségnevelés és a környezettudatos magatartás alakítása kiemelt feladatunk a pedagógiai programunkban.

A fenntartó által finanszírozott szolgáltatásokat az óvodák nagy létszámmal vették igénybe (labdás torna, úszás ). Az ingyenesen nyújtott sportolási lehetőségek az 5-6 éves korosztály számára egész éven át, folyamatosan igénybe vehetőek egy-egy támogatott sportolási tevékenységben. A sportprogramok hozzáférésében prioritást élveznek azok az óvodák, ahol tornaszoba, vagy udvari lehetőség korlátozottabb mértékben állt rendelkezésre.

Ez idáig 9 tagóvodánk nyerte el pályázatával a  „Zöld Óvoda” megtisztelő címet.

A tagóvodákban a testületek megteremtették saját hagyományaikat. Sajátosságaik a hagyományaikban is tükröződnek, összetartozásuk, összefogásuk megnyilvánulása is a jeles események, ünnepek szervezése.

Az Egyesített Óvoda hagyománya az Óvodapedagógiai Napok és a Pedagógusnapi ünnepség megszervezése. Úgy tapasztaltuk, a két esemény lehetőséget teremt arra, hogy a tagóvodák testületének tagjai (250-300fő) személyesen is találkozzanak, az ismeretbővítésen, szakmai munka elismerésén túl, a közös élmény újabb óvodaközi és baráti kapcsolatokat hozzon létre.

A hagyományteremtésünkben újabb állomás az Egészségnap megszervezése munkatársaink számára.

A partnerközpontú tevékenység az Egyesített Óvoda működtetésének lételeme. Közvetlen és közvetett partnereinkkel (fenntartó, társintézmények, közművelődési intézmények, egészségügyi intézmények, köznevelés irányítás intézményei, szakmai szolgáltatás intézményei) a kölcsönös együttműködésre törekszünk. Munkánk színvonalának javítása érdekében szükség van arra, hogy megismerjük közvetlen partnereink véleményét. 

Az óvodai nevelés elsődleges feladata a családi nevelés segítése ezért a legalapvetőbb és nélkülözhetetlen partnereink a szülők. A szülői szervezet működtetése a struktúra szerves része.

Az Egyesített Óvodában a szülői jogok érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében központi szülői szervezetet hoztunk létre, melyben minden tagóvoda delegáltja a szülői közösségét képviseli. A fórumokon, mindennapos kapcsolatban egyaránt meggyőződhetünk együttműködési szándékukról. Érzékeljük kezdeményezéseiket, önálló feladatvállalásukat annak érdekében, hogy a tagóvodák arculatuknak megfelelően még sikeresebbek és hatékonyabbak lehessenek.

 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

Egyesített Óvoda

1134 Bp. Angyalföldi út 1.

OM: 200911

Tel, fax: +36 1 340-29-88